ระเบียบมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ว่าด้วยการให้รางวัลและประกาศเกียรติคุณบัณฑิตแพทย์ดีเด่น ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๔๖
ระเบียบมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ว่าด้วยการให้ทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาแพทย์ พ.ศ.๒๕๔๕
ระเบียบมูลนิธิฯ ว่าด้วยการให้ทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาทันตแพทย์ 2550
ระเบียบมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ว่าด้วยการให้ทุนการศึกษาแก่พระภิกษ ุ- สามเณร พ.ศ.๒๕๔๕

 

   

 

 
     
   
มูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
 
สำนักงานมูลนิธิฯ : - อาคารมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
( อาคารภายในบริเวณวัดปทุมวนาราม)
๙๖๙ ถนนพระราม ๑ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. ๑๐๓๓๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๕๔-๒๕๔๕-๖ โทรสาร ๐-๒๖๕๘-๑๙๘๕