ระเบียบมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกว่าด้วยการให้ทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาทันตแพทย์
พ.ศ.๒๕๕๐

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

          เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระบิดาแห่งการแพทย์ไทย มูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เห็นสมควรจัดสรรเงินทุนเป็นทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาทันตแพทย์ที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้ได้ศึกษาจนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

          อาศัยอำนาจตามมติที่ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ในการประชุมสมัยวิสามัญ ครั้ง ๑/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๐ จึงได้ออกระเบียบว่าด้วยการให้ทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาทันตแพทย์ ไว้ดังต่อไปนี้

  ข้อ ๑. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ว่าด้วยการให้ทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาทันตแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๐
  ข้อ ๒. ระเบียบนี้ให้ใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
  ข้อ ๓. บรรดาระเบียบ คำสั่ง ประกาศ หรือมติอื่นใดในส่วนที่ได้กำหนดไว้แล้ว ซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
  ข้อ ๔. ในระเบียบนี้
   
"มูลนิธิ" หมายความว่า มูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
"คณะกรรมการ" หมายความว่า คณะกรรมการมูลนิธิ
"ประธาน" หมายความว่า ประธานมูลนิธิ
   
  ข้อ ๕. ให้จัดตั้งทุนการศึกษาสำหรับนิสิตนักศึกษาทันตแพทย์ขึ้น ชื่อว่า “ทุนมูลนิธิ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก”
  ข้อ ๖. ให้มูลนิธิจัดสรรเงินจำนวนหนึ่งเป็นประจำทุกปีสำหรับมอบให้เป็นทุนการศึกษาตามข้อ ๕ จำนวนทุน และจำนวนเงินในแต่ละทุนให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดเป็นปีๆ ไป
  ข้อ ๗. ผู้รับรางวัลต้องมีคุณสมบัติดังนี้
๗.๑ เป็นนิสิตนักศึกษาในสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ ที่กำลังศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นปีที่ ๒ ขึ้นไป
๗.๒ มีผลการเรียนในระดับดี หรือมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๕
๗.๓ มีความประพฤติดี
๗.๔ มีฐานะยากจนและขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา
  ข้อ ๘. คณบดีหรือผู้บริหารสูงสุดของสถาบันการศึกษาทันตแพทยศาสตร์ พิจารณากลั่นกรองและเสนอชื่อผู้รับทุนที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ ๗ ไปยังมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เลขที่ ๙๖๙ วัดปทุมวนาราม ถนนพระราม ๑ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐ ภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน
  ข้อ ๙. ในการเสนอชื่อผู้รับทุนตามข้อ ๘ จะต้องมีเอกสารประกอบดังนี้
    ๙.๑ หนังสือเสนอชื่อผู้รับทุนโดยคณบดี หรือผู้บริหารสูงสุดของสถาบันการศึกษา ทันตแพทยศาสตร์
๙.๒ ประวัติส่วนตัวและประวัติการศึกษาของผู้รับทุน
๙.๓ สำเนาเอกสารแสดงผลการเรียนรายวิชา และผลการเรียนเฉลี่ยของผู้รับทุน
๙.๔ เอกสารหรือหนังสือรับรองความประพฤติและฐานะเศรษฐกิจของครอบครัวของผู้ รับทุน        อันเป็นเหตุผลสำคัญในการพิจารณากลั่นกรองให้ได้รับทุน โดยคณบดีหรือผู้บริหารสูงสุด        ของสถาบันการศึกษาทันตแพทยศาสตร์ เป็นผู้ลงนามรับรอง
        - สูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา
        - ศัลยศาสตร์
        - อายุรศาสตร์
        - กุมารเวชศาสตร์
        - เวชศาสตร์ชุมชน หรือเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม

๙.๕ เอกสารหรือหนังสือรับรองความประพฤติและฐานะเศรษฐกิจของครอบครัวของผู้รับทุน อันเป็นเหตุผลสำคัญในการพิจารณากลั่นกรองให้ได้รับทุน โดยคณบดีหรือผู้บริหารสูงสุดของสถาบันการศึกษาทันตแพทยศาสตร์ เป็นผู้ลงนามรับรอง
  ข้อ ๑๐. ให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติการให้ทุน โดยพิจารณาจากการเสนอชื่อในข้อ ๘ และเอกสารประกอบการเสนอชื่อในข้อ ๙
  ข้อ ๑๑. ในระหว่างที่ใช้ระเบียบนี้ หากมีการดำเนินการข้อใดที่ไม่ระบุไว้ในระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด
  ข้อ ๑๒. ให้ประธานรักษาการตามระเบียบนี้
 


ประกาศ ณ วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๐(พระเทพปัญญามุนี)
ประธานมูลนิธิ
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
 
   

 

 
     
   
มูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
 
สำนักงานมูลนิธิฯ : - อาคารมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
( อาคารภายในบริเวณวัดปทุมวนาราม)
๙๖๙ ถนนพระราม ๑ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. ๑๐๓๓๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๕๔-๒๕๔๕-๖ โทรสาร ๐-๒๖๕๘-๑๙๘๕