ระเบียบมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
ว่าด้วยการให้ทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาแพทย์
พ.ศ.๒๕๔๕

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

          เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระบิดาแห่งการแพทย์ไทย มูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เห็นสมควรจัดสรรเงินทุนเป็นทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาแพทย์ที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้ได้ศึกษาจนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

          อาศัยอำนาจตามมติที่ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ในการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ ๒/๒๕๔๕ เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๔๕ จึงได้ออกระเบียบว่าด้วยการให้ทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาแพทย์ ไว้ดังต่อไปนี้

  ข้อ ๑. ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ว่าด้วยการให้ทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาแพทย์ พ.ศ.๒๕๔๕"
  ข้อ ๒. ระเบียบนี้ให้ใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
  ข้อ ๓. บรรดาระเบียบ คำสั่ง ประกาศ หรือมติอื่นใดในส่วนที่ได้กำหนดไว้แล้วซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
  ข้อ ๔. ในระเบียบนี้
   
"มูลนิธิ" หมายความว่า มูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
"คณะกรรมการ" หมายความว่า คณะกรรมการมูลนิธิ
"ประธาน" หมายความว่า ประธานมูลนิธิ
   
  ข้อ ๕. ให้จัดตั้งทุนการศึกษาสำหรับนิสิตนักศึกษาแพทย์ขึ้น ชื่อว่า
"ทุนมูลนิธิ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก"
  ข้อ ๖. ให้มูลนิธิจัดสรรเงินจำนวนหนึ่งเป็นประจำทุกปี สำหรับมอบให้เป็นทุนการศึกษาตามข้อ ๕ จำนวนทุน และจำนวนเงินในแต่ละทุน ให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดเป็นปีๆ ไป
  ข้อ ๗. ผู้รับทุนต้องมีคุณสมบัติดังนี้
    ๗.๑ เป็นนิสิตนักศึกษาในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ที่กำลังศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป
๗.๒ มีผลการเรียนในระดับดี หรือมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.5
๗.๓ มีความประพฤติดี
๗.๔ มีฐานะยากจนและขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา
  ข้อ ๘. คณบดีหรือผู้บริหารสูงสุดของสถาบันการศึกษาแพทยศาสตร์พิจารณากลั่นกรอง และเสนอชื่อผู้รับทุนที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ ๗ สถาบันละ ๑ ชื่อ ไปยังมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เลขที่ ๙๖๙ วัดปทุมวนาราม ถนนพระราม ๑ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐ ภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน
  ข้อ ๙. ในการเสนอชื่อผู้รับทุนตามข้อ ๘ จะต้องมีเอกสารประกอบดังนี้
    ๙.๑ หนังสือเสนอชื่อผู้รับทุนโดยคณบดีหรือผู้บริหารสูงสุดของสถาบันการศึกษาแพทยศาสตร์
๙.๒ ประวัติส่วนตัวและประวัติการศึกษาของผู้รับทุน
๙.๓ สำเนาเอกสารแสดงผลการเรียนรายวิชา และผลการเรียนเฉลี่ยของผู้รับทุน
๙.๔ เอกสารหรือหนังสือรับรองความประพฤติและฐานะเศรษฐกิจของครอบครัวของผู้รับทุน
        อันเป็นเหตุผลสำคัญในการพิจารณากลั่นกรองให้ได้รับทุนโดยคณบดีหรือผู้บริหารสูงสุดของ
        สถาบันการศึกษาแพทยศาสตร์เป็นผู้ลงนามรับรอง
  ข้อ ๑๐. ให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติการให้ทุน โดยพิจารณาจากการเสนอชื่อในข้อ ๘ และเอกสารประกอบการเสนอชื่อในข้อ ๙
  ข้อ ๑๑. ในปีการศึกษา ๒๕๔๕ อันเป็นปีประเดิมของการให้ทุนนี้ ให้มูลนิธิจัดสรรเงินสำหรับเป็นทุน ๓ ทุนๆ ละ ๕๐,๐๐๐ บาท แก่นิสิตนักศึกษาแพทยศาสตร์ ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น แห่งละ ๑ ทุน
  ข้อ ๑๒. ในระหว่างที่ใช้ระเบียบนี้ หากมีการดำเนินการข้อใดที่ไม่มีระบุไว้ในระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด
  ข้อ ๑๓. ให้ประธานรักษาการตามระเบียบนี้
 

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๔๕


(พระเทพปัญญามุนี)
ประธานมูลนิธิ
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

 
   

 

 
     
   
มูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
 
สำนักงานมูลนิธิฯ : - อาคารมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
( อาคารภายในบริเวณวัดปทุมวนาราม)
๙๖๙ ถนนพระราม ๑ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. ๑๐๓๓๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๕๔-๒๕๔๕-๖ โทรสาร ๐-๒๖๕๘-๑๙๘๕