อนึ่งในปี ๒๕๔๕ ทางมูลนิธิได้จัดให้มีโครงการต่างๆขึ้น อาทิ โครงการสนับสนุนค่ารักษาพยาบาล “ตาต้อกระจก” ร่วมกับมูลนิธิ พ.อ.ส.ว. โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแจกถุงยังชีพ หรือ โครงการทีจัดขึ้นเพื่อที่จะช่วยเหลือ นิสิต นักศึกษา และพระภิกษุ สงฆ์ โดยแยกประเภทของโครงการต่างๆออกเป็นดังนี้

   



โครงการทุนการศึกษานักศึกษาสาขาการสาธารณสุข มูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ประจำปี ๒๕๕๒

๑. หลักการและเหตุผล

          มูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ซึ่งดำเนิน กิจกรรมสาธารณกุศลต่างๆ เพื่อเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก มาอย่างต่อเนื่อง ที่จะนำพาชาติไทยพัฒนาไปด้วยดี และในการนี้ บุคลากรสาขาการสาธรณสุข โดยเฉพาะในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงพยาธิวิทยาคลีนิค ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงโสตทัศนศึกษาทางการแพทย์ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเวชระเบียน ซึ่งมีความขาดแคลนและเป็นที่ต้องการของหน่วยงานด้านสาธารณสุข เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่มีบทบาทในการสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกอย่างมาก แต่เนื่องจากนักศึกษาที่เรียนในสาขาเหล่านี้ส่วนใหญ่ มาจากครอบครัวในชนบทและขาดแคลนทุนทรัพย์เป็นอย่างมาก มูลนิธิฯจึงจัดตั้งโครงการที่จะสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาสาขาการสาธารณสุขดังกล่าวที่ยากจนแต่มีความตั้งใจเล่าเรียน โดยให้เป็นทุนต่อเนื่องจนจบการศึกษา ซึ่งในปีการศึกษา ๒๕๕๒ นี้ มูลนิธิฯ ได้ประชุมสมัยสามัญประจำปี ๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๒ มีมติให้จัดสรรทุนสนับสนุนโครงการทุนการศึกษานักศึกษาสาขาการสาธารณสุขนี้ จำนวน ๓ ทุน

๒. วัตถุประสงค์

          ๒.๑ เพื่อจรรโลงการศึกษาในสาขาการสาธารณสุขตามแนวพระราชปณิธานของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

          ๒.๒ เพื่ออุดหนุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาสาขาการสาธารณสุข ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงพยาธิวิทยาคลีนิค ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงโสตทัศนศึกษาทางการแพทย์ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเวชระเบียน ที่ยากจนและขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา แต่มีความประพฤติดี และมีความตั้งใจเล่าเรียน ในวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขกาญจนาภิเษก สถาบันพระบรมราชชนก โดยให้ทุนต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษา

๓. ชื่อทุนการศึกษา

          ทุน “โครงการทุนการศึกษาสาขาการสาธารณสุข มูลนิธิสมเด็จพระมหิตลา ธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ”

๔. จำนวนทุน

          ทุนสำหรับนักศึกษาสาขาการสาธารณสุข ในวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขกาญจนาภิเษก สถาบันพระบรมราชชนก จำนวน ๓ ทุน

๕. คุณสมบัติของผู้รับทุน

          ๕.๑ เป็นนักศึกษาในหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงพยาธิวิทยาคลีนิค ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงโสตทัศนศึกษาทางการแพทย์ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเวชระเบียน ที่กำลังศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นปีที่ ๑

          ๕.๒ มีผลการเรียนในระดับดี หรือมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๕

          ๕.๓ เป็นผู้มีฐานะยากจน แต่มีความตั้งใจเรียนและมีความประพฤติดี ไม่เสพสิ่งเสพติด มีจิตสาธารณะ และคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาได้

๖. เงื่อนไขการรับทุน

          ๖.๑ มูลนิธิฯให้ทุนการศึกษา ๓ ทุนๆ ละ ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) แก่นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขกาญจนาภิเษก สถาบัน พระบรมราชชนก

          ๖.๒ ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก พิจารณากลั่นกรองและเสนอชื่อผู้รับทุนที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ ๕ หลักสูตรละ ๑ ชื่อ ไปยังมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เลขที่ ๙๖๙ วัดปทุมวนาราม ถนนพระราม ๑ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๓๐ ภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๒

          ๖.๓ ในการเสนอชื่อผู้รับทุนตามข้อ ๒ จะต้องมีเอกสารประกอบดังนี้

          ๖.๓.๑ หนังสือเสนอชื่อผู้รับทุน โดยผู้อำนวยสถาบันพระบรมราชชนก

          ๖.๓.๒ ประวัติส่วนตัว และประวัติการศึกษาของผู้รับทุน

          ๖.๓.๓ สำเนาเอกสารแสดงผลการเรียนรายวิชาและผลการเรียนเฉลี่ยของผู้รับทุน

          ๖.๓.๔ เอกสารหรือหนังสือรับรองความประพฤติ และฐานะเศรษฐกิจของครอบครัวของผู้รับทุน อันเป็นเหตุผลสำคัญในการพิจารณากลั่นกรองให้ได้รับทุน โดยผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก เป็นผู้ลงนามรับรอง

          ๖.๔ ให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติการให้ทุน โดยพิจารณาจากการเสนอชื่อในข้อ ๒ และเอกสารประกอบการเสนอชื่อในข้อ ๓

 

 

โครงการทุนการศึกษานิสิต นักศึกษาแพทย์

ชื่อทุนการศึกษา : ทุน “สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก”

หลักการและวัตถุประสงค์

          เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระบิดาแห่งวงการแพทย์ไทย มูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกได้มีมติมอบทุนการศึกษาแก่นิสิต นักศึกษาแพทย์ที่มีความประพฤติดี แต่ขาดทุนทรัพย์

จำนวน ๓ ทุนๆละ ๕๐,๐๐๐บาท (ห้าหมื่นบาท)

นายสุภัทร ประวัติพัฒนะ
ชื่อ นายสุภัทร นามสกุล ประวัติพัฒนะ นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๒
ภูมิลำเนา อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
สถานศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

นายต่อตระกูล ทองกัน
ชื่อ นายต่อตระกูล นามสกุล ทองกัน นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่๒
ภูมิลำเนา อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
สถานศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

นางสาวนพมาศ ถาธัญ
ชื่อ นางสาวนพมาศ นามสกุล ถาธัญ นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่๒
ภูมิลำเนา อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
สถานศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

 

 

โครงการเงินรางวัลบัณฑิตแพทย์ดีเด่น

ชื่อรางวัล : รางวัล “สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก”

หลักการปละวัตถุประสงค์

         เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระบิดาแห่งวงการแพทย์ไทย มูลนิธิฯ เห็นสมควรจัดสรรเงินทุนเป็นรางวัลเกียรติยศ และประกาศเกียรติคุณแก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาแพทยศาสตร์ในประเทศไทย ในแต่ละปีการศึกษาที่มีผลการเรียนโดยรวมดีเด่น ผลการเรียนรายวิชาหลักในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ดีเด่น มีคุณธรรม จริยธรรมและอุทิศตนเพื่อเป็นส่วนร่วมในกิจกรรมนอกหลักสูตร

จำนวนรางวัล : ปีละ ๑ รางวัล จำนวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) พร้อมหนังสือประกาศเกียรติคุณ

คณะกรรมการผู้พิจารณาตัดสิน รางวัลบัณฑิตแพทย์ดีเด่นได้แก่

          ๑. พระเทพปัญญามุนี (ประธานกรรมการมูลนิธิฯ , กรรมการตัดสิน)
          ๒. ฯพณฯศาสตราจารย์นายแพทย์เกษม วัฒนชัย (องคมนตรี , ประธานกรรมการตัดสิน)
          ๓. ศาสตราจารย์นายแพทย์สมศักดิ์ โลห์เลขา (นายกแพทยสภา , กรรมการตัดสิน)
          ๔. พลเรือตรีนายแพทย์วิทุร แสงสิงแก้ว (นายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย , กรรมการตัดสิน)
          ๕. ศาสตราจารย์นายแพทย์อาวุธ ศรีสุกรี (เลขาธิการสถาบันเครือข่ายแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย , กรรมการตัดสิน)

ผู้ได้รับรางวัลประจำปี ๒๕๔๕

นายแพทย์ภัทรบุตร มาศรัตน

ชื่อ นายภัทรบุตร นามสกุล มาศรัตน
ภูมิลำเนา เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
การศึกษา ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน ๑ เมษายน ๒๕๔๕ บรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ปฏิบัติงานที่ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ตำแหน่ง นายแพทย์ทำหน้าที่ช่วยสอนนักศึกษาแพทย์ และนักศึกษาอื่นๆตามที่ภาควิชามอบหมาย

 

 

โครงการทุนการศึกษาพระภิกษุ/สามเณร วัดปทุมวนาราม

ชื่อทุนการศึกษา : ทุน “สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก”

หลักการและวัตถุประสงค์

         เพื่อเป็นการถวายพระราชกุศล สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ซึ่งทรงมีคุณูปการต่อประเทศชาติ มูลนิธิ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ได้มีมติให้จัดสรรทุนการศึกษาถวายแก่พระภิกษุสามเณร วัดปทุมวนาราม ซึ่งเป็นที่ประดิษฐาน พระบรมราชสรีรังคาร สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

 
   

 

 
     
   
มูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
 
สำนักงานมูลนิธิฯ : - อาคารมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
( อาคารภายในบริเวณวัดปทุมวนาราม)
๙๖๙ ถนนพระราม ๑ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. ๑๐๓๓๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๕๔-๒๕๔๕-๖ โทรสาร ๐-๒๖๕๘-๑๙๘๕