•  เพื่อส่งเสริมสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

  •  เพื่อเทิดทูนพระเกียรติของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

  •   เพื่อก่อสร้างและบูรณปฏิสังขรณ์ ปูชนียสถาน ถาวรวัตถุและเสนาสนะวัดปทุมวนาราม

  •   เพื่อส่งเสริมการศึกษาและการปฏิบัติธรรม

  •   เพื่อเผยแผ่หลักธรรมแห่งพระพุทธศาสนา ทั้งภายในและนอกประเทศ

  •   เพื่อส่งเสริมเกียรติคุณผู้เสียสละและผู้ทำความดี

  •   เพื่อดำเนินการกับองค์การกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์หรือร่วมมือกับองค์การกุศลอื่น เพื่อสาธารณประโยชน์

  •   ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด
   

 

 
     
   
มูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
 
สำนักงานมูลนิธิฯ : - อาคารมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
( อาคารภายในบริเวณวัดปทุมวนาราม)
๙๖๙ ถนนพระราม ๑ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. ๑๐๓๓๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๕๔-๒๕๔๕-๖ โทรสาร ๐-๒๖๕๘-๑๙๘๕