"ความสำเร็จที่แท้ มิใช่อยู่ที่การเรียนรู้ แต่อยู่ที่ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้นั้นให้เกิดประโยชน์แก่มวลมนุษยชาติ"


แนวพระราชดำริทางการศึกษา
แนวพระราชดำริเกี่ยวกับ การจัดการศึกษาทั่วไป
แนวพระราชดำริเกี่ยวกับ การจัดการอุดมศึกษา
แนวพระราชดำริเกี่ยวกับ การจัดการศึกษาแพทย์
แนวพระราชดำริเกี่ยวกับ คุณสมบัติของบัณฑิตแพทย์
แนวพระราชดำริเกี่ยวกับ มหาวิทยาลัย

 

   

 

 
   

 
     
   
มูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
 
สำนักงานมูลนิธิฯ : - อาคารมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
( อาคารภายในบริเวณวัดปทุมวนาราม)
๙๖๙ ถนนพระราม ๑ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. ๑๐๓๓๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๕๔-๒๕๔๕-๖ โทรสาร ๐-๒๖๕๘-๑๙๘๕