“การที่เรียนจบหลักสูตรวิชาแพทย์นั้น ไม่ได้หมายความ
ว่า นักเรียนผู้นั้นได้เรียนรู้การแพทย์หมดแล้ว แต่เป็นการ
ตรงกันข้าม การที่เรียนจบนั้นเป็นเพียงขั้นหนึ่งของวิชาการ
ศึกษาทางแพทย์ คือว่าความจริงนักเรียนผู้นั้นได้เรียนจบตาม
ตำรา และบัดนี้เป็นผู้ที่สมควร และสามารถจะรับผิดชอบใน
การเรียนต่างๆ ที่เกี่ยวกับสุขภาพของประชาชนที่ไม่สมบูรณ์
โดยวิธีการทำจริง และโดยลำพังตนเองได้เท่านั้น เป็นการเรียน
วิชาแพทย์ต่อ แต่เป็นโดยวิธีที่ต่างกับวิธีเดิมบ้างเล็กน้อย จะเป็น
แพทย์ที่ดีต่อไปในภายหน้าไม่ได้ นอกจากแพทย์ผู้นั้นเมื่อสำเร็จ
วิชามาใหม่ ๆ จะรู้สึกตนว่า ตนจะต้องยังคงเป็นนักเรียนอยู่ต่อไป
อีกตลอดเวลาที่ทำการแพทย์นั้น”
พระบรมราชชนก

          ทรงมีพระราชดำริว่า ผู้ที่เรียนจบวิชาแพทย์นั้น เป็นเพียงการเรียนจบตามตำรา และหลักประกันว่า สมควรและสามารถรับผิดชอบในการเรียนต่างๆที่เกี่ยวกับสุขภาพของประชาชน ที่ไม่สมบูรณ์โดยวิธีการทำจริง ดังนั้นแพทย์ที่ดีควรต้องศึกษาค้นคว้าอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้ได้ความรู้ที่ถูกต้อง มีความเชื่อมั่น และ พร้อมที่จะทำการแพทย์ต่อไป ดังนั้นจะเห็นได้ว่า สมเด็จ ฯ พระบรมราชชนก ทรงถือการเป็นนักศึกษาตลอดชีวิตของแพทย์เป็นหลักสำคัญ
 
   

คุณลักษณะสำคัญสำหรับการแพทย์นั้นคือความเชื่อถือไว้ใจ คือ

          ๑. ต้องมีความเชื่อในความสามารถของตนเอง คือมีความมั่นใจ
          ๒. ต้องมีความไว้ใจระหว่างแพทย์กัน คือ ความเป็นปึกแผ่น
          ๓. ต้องได้รับความเชื่อถือจากคนไข้ของท่าน คือ ความไว้ใจของสาธารณชน

          นอกจากจะทรงพิจารณาถึงความรู้ความสามารถในเชิงปฏิบัติของนักเรียนแพทย์แล้ว ทรงคำนึงถึงความรู้ด้านวิชาการที่จะเป็นมาตรฐานเดียวกับโรงเรียนแพทย์ในต่างประเทศ เพื่อการเป็นที่ยอมรับของต่างประเทศด้วย ในการนี้ทรงเลือกนักเรียนแพทย์ที่เรียนจบชั้นเรียนเตรียมแพทย์แล้ว ส่งไปศึกษาต่อด้านวิชาแพทย์ในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ด้วยการขอเทียบโอนวิชาที่ได้เรียนไปแล้ว ปรากฏว่ามหาวิทยาลัยพรินซ์ตัน (Princeton) ยอมรับโอนและเทียบวิชาให้ และนักเรียนแพทย์ผู้นี้สามารถเรียนต่อและจบได้รับปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต นับว่าเป็นแนวคิดที่เฉียบแหลมในการตรวจสอบมาตรฐานด้านวิชาการอย่างเห็นผลมากที่สุด
 

 
   

 
     
   
มูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
 
สำนักงานมูลนิธิฯ : - อาคารมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
( อาคารภายในบริเวณวัดปทุมวนาราม)
๙๖๙ ถนนพระราม ๑ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. ๑๐๓๓๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๕๔-๒๕๔๕-๖ โทรสาร ๐-๒๖๕๘-๑๙๘๕