ทรงเห็นว่าการศึกษาเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ มีคุณค่าและราคารัฐมีหน้าที่จะต้องจัดการศึกษา ให้กับราษฎรแต่การเก็บเงินบำรุงการศึกษายังทำได้น้อย เนื่องจากราษฎรยากจนและเงินที่เก็บได้นั้น ต้องนำไปจัดการศึกษาให้กับราษฎร ส่วนใหญ่รัฐจึงสามารถจัดการศึกษาให้ได้ในระดับหนึ่งเท่านั้น

         ทรงเห็นว่าปัญหาสำคัญของการจัดการศึกษาในขณะนั้นคือ ประชาชนขาดความนิยมทางด้านการศึกษา ควรที่จะได้มีการส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความนิยมในด้านการศึกษา และยินยอมที่จะจัดรายได้ส่วนหนึ่งของตนเป็นรายจ่าย เพื่อการศึกษาเช่นเดียวกับที่จัดให้กับการกินอยู่ การแต่งกาย การเล่นมหรสพ

   

 

 
   

 
     
   
มูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
 
สำนักงานมูลนิธิฯ : - อาคารมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
( อาคารภายในบริเวณวัดปทุมวนาราม)
๙๖๙ ถนนพระราม ๑ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. ๑๐๓๓๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๕๔-๒๕๔๕-๖ โทรสาร ๐-๒๖๕๘-๑๙๘๕