พระปรีชาญาณด้านการศึกษา

          พระปรีชาญาณด้านการศึกษาของสมเด็จฯพระบรมราชชนกนั้น ส่วนใหญ่จะเน้นทางด้านอุดมศึกษาเป็นสำคัญเนื่องจากแนวพระราชดำริ และพระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัตินั้นเกี่ยวข้องกับการศึกษาในระดับนี้เป็นส่วนมาก พระปรีชาญาณที่แสดงออกให้เห็นได้อย่างชัดเจนมีดังนี้

   
๑. การศึกษา เป็นงานที่มี “คน” เป็นหัวใจ หรือปัจจัยสำคัญ การจัดการศึกษาจึงต้องเน้นคุณค่าของความเป็นคน ให้เป็นคนก่อนที่จะเข้าสู่อาชีพ ซึ่งจะทำให้เขาผู้นั้น “ดี” ในด้านอาชีพตามมา ด้วยผ่านการศึกษาอาชีพที่จัดไว้อย่างดีแล้ว
๒. ในการสอนคนต้องสอนด้วยคนเป็นหลัก ประสบการณ์เป็นสำคัญ และเครื่องมือเป็นส่วนประกอบ เพราะคนเป็นแบบอย่าง เป็นครูที่ดีที่สุด
๓. การศึกษาสิ่งใดๆก็ตาม จะต้องศึกษาให้รู้จริงถึงแก่นแท้ ด้วยการฝึกหัดและปฏิบัติ จึงจะถือว่าเป็นการศึกษาที่แท้จริง
๔. การจัดการศึกษาเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นต่อเนื่องกันอยู่ตลอดเวลา จะต้องวางรากฐานให้ดี ถ้ารากฐานดีแล้ว จะมีผลดีต่อการดำเนินการในขั้นต่อๆไปด้วย

แนวพระราชดำริทางด้านการศึกษา

          แม้ว่าสมเด็จ ฯ พระบรมราชชนก จะมิได้สำเร็จการศึกษาทางด้านศึกษาศาสตร์โดยตรง แต่ทรงมีแนวพระราชดำริและพระราชกรณียกิจทางการศึกษาโดยเฉพาะด้านการอุดมศึกษา นับว่าเป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองเป็นอย่างมาก แม้จะทรงงานในตำแหน่งอธิบดี กรมมหาวิทยาลัย และข้าหลวง ตรวจการศึกษาทั่วไปในระยะเวลาไม่นานนัก แต่พระราชดำริที่ปรากฏนั้น แสดงให้เห็นถึงความเข้าพระทัยในงานการศึกษาอย่างลึกซึ้ง

๑. แนวพระราชดำริเกี่ยวกับการจัดการศึกษาทั่วไป
๒. แนวพระราชดำริเกี่ยวกับการจัดการอุดมศึกษา
๓. แนวพระราชดำริ และพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการปรับปรุงและการจัดการศึกษาด้าน การแพทย์ พยาบาล และการสาธารณสุข
 
   

 

 
   

 
     
   
มูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
 
สำนักงานมูลนิธิฯ : - อาคารมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
( อาคารภายในบริเวณวัดปทุมวนาราม)
๙๖๙ ถนนพระราม ๑ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. ๑๐๓๓๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๕๔-๒๕๔๕-๖ โทรสาร ๐-๒๖๕๘-๑๙๘๕