๑. ทรงรับเป็นผู้แทนรัฐบาลไทย ติดต่อเจรจากับมูลนิธิรอกกี้เฟลเลอร์ เพื่อขอความช่วยเหลือในการปรับปรุงกิจการโรงเรียนแพทย์ที่กรุงลอนดอน
  ๑.๑ ได้ตกลงเรื่องการปรับปรุงกิจการโรงเรียนแพทย์ โดยมีการจัดวางระเบียบวิธีการที่จะประสานงานกับโรงเรียนแพทย์ มีการตกลงวางโครงการก่อสร้างตึกเรียน การเลือกสรรแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอน
  ๑.๒ ได้ตกลงปรับการศึกษาขั้นพื้นฐานของวิชาแพทย์ คือ การศึกษาวิชาเบื้องต้น (พื้นฐาน) ของคณะอักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ๑.๓ ได้ตกลงร่วมมือปรับปรุงโรงเรียนผดุงครรภ์และพยาบาล ด้วยการจัดหาและ
จัดสร้างที่อยู่สำหรับนางพยาบาล

   
๒. พระองค์ได้ประทานพระราชทรัพย์ในการปรับปรุงกิจการโรงเรียนแพทย์มากมาย ทั้งในการพัฒนาบุคลากร และด้านอาคารสถานที่ ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมาก
  ๒.๑ ทรงส่งบุคคลไปศึกษาวิชาแพทย์ในต่างประเทศด้วยทุนของพระองค์เอง
  ๒.๒ ประทานแก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้เก็บดอกผล ส่งคนไปศึกษาเพิ่มเติมในต่างประเทศเรียกว่า "ทุนวิทยาศาสตร์แห่งแพทย์" ปัจจุบันเป็นทุนคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ๒.๓ ประทานเงินจำนวน ๓,๘๔๐ บาท ไว้เป็นทุนการสอนและการค้นคว้าในโรงพยาบาลศิริราชสำหรับแพทย์ที่เพิ่งจบใหม่ และไม่ได้เป็นแพทย์ประจำบ้าน จำนวน ๒ ทุน
  ๒.๔ ประทานเงินเดือนสำหรับพยาบาลชาวต่างประเทศ ที่มาช่วยสอนและวางแผนการศึกษาใหม่ในโรงเรียนพยาบาล
  ๒.๕ ประทานเงินจำนวนหนึ่ง ให้แก่โรงพยาบาลแมคคอมิค เพื่อให้มีแพทย์ชาวต่างประเทศมาช่วย ๑ คน
  ๒.๖ ทรงซื้อที่ดินและอาคารโรงเรียนวังหลังเดิมให้เป็นโรงเรียนพยาบาลและหอพัก
  ๒.๗ ประทานเงินสร้างตึกคนไข้ให้โรงพยาบาลหนึ่งหลัง คือ ตึก "มหิดลบำเพ็ญ"
  ๒.๘ ประทานเงินกึ่งหนึ่งช่วยในการก่อสร้างและตกแต่งตึกอำนวยการของคณะ
  ๒.๙ ประทานเงินจำนวนหนึ่ง ตั้งเป็นทุนสำหรับเครื่องเอ๊กซเรย์ ให้กับโรงพยาบาลแมคคอมิค

๓. ทรงรับเป็นอาจารย์สอนนักเรียนแพทย์ ทรงจัดเตรียมการสอนอย่างดี ด้วยการเลือกจัดกิจกรรมการสอนแบบต่างๆ ที่จะช่วยให้นักเรียนได้มีประสบการณ์ในด้านต่างๆ เพิ่มขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม นอกเหนือจากการบรรยายในห้องเรียนแล้วยังประกอบไปด้วย
  ๓.๑ การเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยาย
  ๓.๒ การศึกษานอกสถานที่ ทรงนำนักเรียนไปชมสถานที่สำคัญหลายแห่ง เช่น พระบรมมหาราชวัง
พระที่นั่งอนันตสมาคม พิพิธภัณฑ์สถาน เป็นต้น
  ๓.๓ การรายงานและการอภิปราย

         ผลจากการที่พระองค์ทรงทุ่มเท ให้กับกิจการโรงเรียนแพทย์นี้ ทำให้กิจการโรงเรียนแพทย์เจริญรุดหน้าอย่างรวดเร็ว แต่พระวรกายกลับทรุดโทรมลง แต่กระนั้นยังทรงห่วงใยและมีพระราชดำริเกี่ยวกับการพัฒนาการแพทย์อยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะทรงอยู่ ณ ที่ใด ขณะที่พระองค์ประชวรหนักก่อนสิ้นพระชนม์นั้น ทรงรับสั่งถึงเรื่องการแพทย์เป็นเวลานานๆ รับสั่งถึงการภายหน้า และถึงการที่จะทรงทำเมื่อหายประชวรแล้ว ทรงรับสั่งถึงแต่เรื่องโรงพยาบาล และเรื่องโรงเรียนเหมือนกับเวลาที่ไม่ทรงประชวร

 
   

 

 
   

 
     
   
มูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
 
สำนักงานมูลนิธิฯ : - อาคารมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
( อาคารภายในบริเวณวัดปทุมวนาราม)
๙๖๙ ถนนพระราม ๑ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. ๑๐๓๓๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๕๔-๒๕๔๕-๖ โทรสาร ๐-๒๖๕๘-๑๙๘๕