พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว + สมเด็จพระศรีสวรินทราบรมราชเทวี
มีพระราชโอรส และพระราชธิดารวม ๗ พระองค์

องค์ที่ ๑ สมเด็จพระบรมโอราสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร
องค์ที่ ๒ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าอิสริยาลงกรณ์
องค์ที่ ๓ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าหญิงวิจิตรจิรประภา
องค์ที่ ๔ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าสมมุติวงศ์วโรทัย กรมขุนศรีธรรมราชธำรงฤทธิ์
องค์ที่ ๕ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าหญิงวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร
องค์ที่ ๖ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าหญิงศิราภรณ์โสภณ
องค์ที่ ๗ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

   
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก + สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
มีพระราชโอรสและพระราชธิดารวม ๓ พระองค์

องค์ที่ ๑ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
องค์ที่ ๒ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล
องค์ที่ ๓ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 

 
   

 
     
   
มูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
 
สำนักงานมูลนิธิฯ : - อาคารมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
( อาคารภายในบริเวณวัดปทุมวนาราม)
๙๖๙ ถนนพระราม ๑ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. ๑๐๓๓๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๕๔-๒๕๔๕-๖ โทรสาร ๐-๒๖๕๘-๑๙๘๕