1.   พระธรรมธัชมุนี ประธานกรรมการ
2.   พระครูสุจินธรรมาจารย์ รองประธานกรรมการ
3.   ท่านผู้หญิงสุมาลี จาติกวนิช รองประธานกรรมการ
4.   ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รองประธานกรรมการ
5.   ศ.กิตติคุณ ดร.เทียนฉาย กีระนันทน์ รองประธานกรรมการ
6.   ดร.อภิชัย จันทรเสน รองประธานกรรมการ
7.   นพ.ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา รองประธานกรรมการ
8.   คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม รองประธานกรรมการ
9.   พระเทพดิลก กรรมการ
10.   ศ.กิตติคุณดร.คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์ กรรมการ
11.   ศ.นพ.พิเศกลุมพิกานนท์ กรรมการ
12.   นายเกรียงศักดิ์ พิมพ์มะสอน กรรมการ
13.   พ.ต.อ.ณัฐสักก์เคนถาวร กรรมการ
14.   นายเลื่อน สมดี กรรมการ
15.   นายฤทธิ์ ธีระโกเมน กรรมการ
16.   นายสิทธิ ภาณุพัฒนพงศ์ กรรมการ
17.   นายบริสุทธิ์ กาสินพิลา กรรมการ
18.   นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ กรรมการ
19.   นพ.จิโรจ สินธวานนท์ กรรมการ
20.   ร.ต.ธนพล ผลพานิชย์ กรรมการผู้จัดการ
21.   นายอนุรักษ์ กาญจะโนสถ กรรมการและเหรัญญิก
22.   นายธาตรี ลิขนะพิชิตกุล กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก
23.   นางนิตยา สหนันท์พร กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก
24.   พระเทพญาณวิศิษฏ์ กรรมการและเลขานุการ
25.   ผศ.รตท.นพ.สมบัติ โรจน์วิโรจน์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

26.

  นพ.สุวัช เซียศิริวัฒนา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ


     
   
มูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
 
สำนักงานมูลนิธิฯ : - อาคารมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
( อาคารภายในบริเวณวัดปทุมวนาราม)
๙๖๙ ถนนพระราม ๑ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. ๑๐๓๓๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๕๔-๒๕๔๕-๖ โทรสาร ๐-๒๖๕๘-๑๙๘๕