Powerpoint File
     
         
         
     
 
พระราชประวัติ สมเด็จพระบรมราชชนก
แห่ง 2 พระมหากษัตรย์ไทย
 
พระบิดาแห่งการอุดมศึกษาไทย
 
     
         
         
     
 
พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย
 
หมอเจ้าฟ้า
 
     
         
 
   
 
สำนักงานมูลนิธิฯ : - อาคารมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
( อาคารภายในบริเวณวัดปทุมวนาราม)
๙๖๙ ถนนพระราม ๑ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. ๑๐๓๓๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๕๔-๒๕๔๕-๖ โทรสาร ๐-๒๖๕๘-๑๙๘๕