ลักษณะกิจกรรม

1. พระราชทานทุนการศึกษานิสิต นักศึกษา แพทย์ และทันตแพทย์ และรางวัลบัณฑิตแพทย์ดีเด่น และบัณฑิต
    ทันตแพทย์ดีเด่น ประจำปี 2555
2. การเข้าเฝ้าถวายเงินบริจาคให้มูลนิธิฯ และการรับพระราชทานของที่ระลึก
3. นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก


แบ่งเป็น 4 หัวข้อใหญ่

3.1 พระราชประวัติ : สมเด็จพระบรมราชชนกแห่ง 2 พระมหากษัตริย์ไทยประสานงานกับคณะแพทยศาสตร์
                             จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3.2 พระบิดาแห่งการอุดมศึกษาไทยประสานงานกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3.3 พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันไทยประสานงานกับคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
3.4 หมอเจ้าฟ้าประสานงานกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยจัดนิทรรศการในรูปแบบใหม่เป็น Digital presentation


4. การให้บริการทางการแพทย์
- ฉีดวัคซีน ป้องกันไข้หวัดใหญ่
- ตรวจสายตา และแจกแว่นสายตายาว
- ตรวจและให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ ผิวหนัง และสุขภาพช่องปาก


5. การเสวนาวิชาการความรู้สู่ประชาชน และ การแสดงบนเวที


6. การเสวนาและให้คำปรึกษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และผู้ปกครอง เปิดค่าย ไขความลับกับมือ
    อาชีพ “ เมื่อ... อยากเป็นหมอ หรือหมอฟัน “

กิจกรรมเนื่องในงานเฉลิมพระเกียรติฯ ณ สยามพารากอน 5-8 กันยายน 2555

วันพุธที่ 5 กันยายน 2555

  การบริการ    
  15.00 - 18.00 น.   ตรวจสายตา แจกแว่น สายตายาว
      ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ ผิวหนัง และสุขภาพช่องปาก
      ฉีดวัคซีน ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่
       

 

  การเสวนา    
  17.00 - 18.00 น   เวชศาสตร์ชะลอวัย ความสวยที่เกิดจากภายใน ไม่แก่ง่าย ไม่ตายไว
  วิทยากร   นพ.ตนุพล วิรุฬหการุญ
      ผู้อำนวยการศูนย์ Bangkok Royal Life Anti-Aging, รพ.กรุงเทพ
  ผู้ดำเนินรายการ   นางสาวพัชรมณี ธนพัฒน์เจริญ (คุณหนุ่ย)
      พิธีกรรายการ Love & Care (อดีตพิธีกร บ้านเลขที่5)
       

 

  การแสดงบนเวที    
  18.00 - 19.00 น.   การแสดงของ วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก
       

 

วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2555

  การบริการ    
  15.00 - 18.00 น.   ตรวจสายตา แจกแว่น สายตายาว
      ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ ผิวหนัง และสุขภาพช่องปาก
      ฉีดวัคซีน ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่
       

 

  การเสวนา    
  17.00 - 18.00 น..   อยู่เกิน 100 ปี ด้วยวิถีลมปราณ
  วิทยากร   นพ.สมเกียรติ แสงวัฒนาโรจน์
      ผู้เชี่ยวชาญโรคหัวใจ และการออกกำลังการเพื่อรักษาโรค รพ.จุฬาลงกรณ์
      และ แพทย์จีนไห้เหลียง แซ่เบ๊ ผู้เชี่ยวชาญแพทย์แผนจีนและการออกกำลังกาย
  ผู้ดำเนินรายการ   นพ.ภักดิ์ ธงภักดิ์
      ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์เวชศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย รพ.กรุงเทพ
       

 

  การแสดงบนเวที    
  18.00 - 19.00 น.   การแสดง ของ นักเรียนโรงเรียน วัดปทุมวนานราม
       

 

วันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2555

  การรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
  17.30 - 18.30 น   พิธีเปิด
       

 

  การส่งเสด็จ    
  ปาฐกถาเกียรติยศ    
  18.45 - 19.15 น.   “ 120 ปี แห่งการพระราชสมภพ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราช
   ชนก”
      ศาสตราจารย์นายแพทย์ สรรใจ แสงวิเชียร
       

 

  การแสดงบนเวที    
  19.15 - 20.00 น   การแสดงของ บัณฑิตแพทย์/ทันตแพทย์ดีเด่น
      และนิสิตนักศึกษาแพทย์/ทันตแพทย์ ผู้รับทุน
       

 

  การบริการ    
  18.45 - 20.00 น.   ตรวจสายตา แจกแว่น สายตายาว
      ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ ผิวหนัง และสุขภาพช่องปาก
      ฉีดวัคซีน ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่
       

 

วันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2555

  การบริการ    
  15.00 - 18.00 น.   ตรวจสายตา แจกแว่น สายตายาว
      ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ ผิวหนัง และสุขภาพช่องปาก
      ฉีดวัคซีน ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่
       

 

  กิจกรรมพิเศษสำหรับ นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
  13.30 - 15.00 น.   การเสวนาและให้คำปรึกษา สำหรับนักศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
      เปิดค่าย ไขความลับกับมืออาชีพ “ เมื่อ อยากเป็นหมอ หรือหมอฟัน “
      และตอบปัญหา ชิงรางวัล
      โดย บัณฑิต แพทย์/ทันตแพทย์ดีเด่นแพทย์ และ
      นิสิตนักศึกษาแพทย์/ทันตแพทย์ผู้รับทุนมูลนิธิฯ
  ผู้ดำเนินรายการ   พญ.อัญชุลี ธีรวงศ์ไพศาล (หมอแอร์)
      ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวช โรงพยาบาลตำรวจ
       
  15.30 - 17.00 น.   สัมนากลุ่มย่อย
       

 

  การเสวนา วิชาการ    
  17.00 - 18.00   การเสวนา โรค มือ เท้า ปาก ป้องกันได้ด้วยมือเรา
  วิทยากร   นพ.ภาสกร อัครเสวี
      ผู้อำนวยการสำนักระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข
       
  ผู้ดำเนินรายการ   นพ.สุวัช เซียศิริวัฒนา
      รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสาธารณสุข
       

 

  การแสดงบนเวที    
  18.00 - 19.00   การแสดงของโรงเรียนวิชากร
       

 

รายละเอียดกิจกรรมการประชุมสัมนาและปฏิบัติธรรม
ของนิสิต/นักศึกษา แพทย์และทันตแพทย์ผู้รับทุน และ บัณฑิตแพทย์และทันตแพทย์ดีเด่น
ของมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
วันที่ 7 -8 กันยายน 2555
ณ โรงเรียน วัดปทุมวนาราม และ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร

 

วันที่ 7 - 8 กันยายน 2555

  ณ โรงเรียน วัดปทุมวนาราม และ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร    

 

วันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2555

  ณ โรงเรียนวัดปทุมวนาราม
  08.00 - 08.30 น.   ลงทะเบียน
       
  08.30 - 09.00 น   พิธีเปิด ผศ.นพ.สมบัติ โรจน์วิโรจน์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการกล่าวรายงาน
      พระธรรมธัชมุนี ประธานมูลนิธิฯ กล่าวเปิดการประชุม
       
  09.00 - 09.30 น.   พระเทพญาณวิศิษฐ์ กรรมการและเลขานุการมูลนิธิฯ กล่าวแนะนำกิจกรรมมูลนิธิฯ
       
  09.30 - 10.00 น   วิดิทัศน์ “120 ปี แห่งการพระราชสมภพ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก”
       
  10.00 - 10.30 น.   พัก
       
  10.30 - 12.00 น.   การอภิปรายหมู่ เรื่อง “ แพทย์และทันตแพทย์ ในความคาดหวังของสังคม”
  วิทยากร   นายฤทธิ์ ธีระโกเมน
      กรรมการมูลนิธิฯ
      ศาสตราจารย์พิเศษ พลโททันตแพทย์พิศาล เทพสิทธา
      นายกทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
       
      นายแพทย์วันชาติ ศุภจัตุรัส
      นายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
       
  ผู้ดำเนินการอภิปราย   นพ.สุวัช เซียศิริวัฒนา
      รองอธิบดีกรมสนันสนุนบริการสาธารณสุข
       
  12.00 - 13.00 น.   พัก รับประทานอาหารกลางวัน และ ชมการแสดงของนักเรียนโรงเรียนวัดปทุมวนาราม
       
  13.00 - 13.45 น.   การบรรยายพิเศษ
      “ผลกระทบของ ASEAN Economic Community (AEC) ต่อ วงการสาธารณสุขไทย”
      ศาสตราจารย์พิเศษ พลโททันตแพทย์พิศาล เทพสิทธา
       
  14.00 - 15.00 น.   ถวายพวงมาลาและกล่าวคำปฏิญาณตน
       
  15.00   รอรับเสด็จที่ สยามพารากอน
  การรับเสด็จ   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
       
  17.30-18.30 น.   พิธีเปิด
       

 

  การส่งเสด็จ    
  ปาฐกถาเกียรติยศ    
  18.45 - 19.15 น.   “ 120 ปี แห่งการพระราชสมภพ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก”
      ศาสตราจารย์นายแพทย์ สรรใจ แสงวิเชียร
       

 

  การแสดงบนเวที    
  19.15 - 20.00 น   การแสดง ของ บัณฑิตแพทย์ดีเด่น บัณฑิตทันตแพทย์ดีเด่น
      และนิสิตนักศึกษาแพทย์/ทันตแพทย์ ผู้รับทุน
       

 

  วันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2555 ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร และ สยามพารากอน
  07.00 - 08.00 น.   ทำบุญตักบาตร พระภิกษุสามเณร 150 รูป
  08.00 – 9.30 น.   เจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารเช้า สดัปกร
  09.30 – 10.30 น.   เสวนาธรรม “กรรมฐานสอนให้มีสติ”
  10.30 – 11.00 น.   พัก
  11.00 - 12.00 น   ฝึกปฏิบัติธรรม
  12.00 - 13.00 น.   พัก รับประทานอาหารกลางวัน
  13.00 - 13.30 น.   เดินทางไปสยามพารากอน
  13.30 - 15.00 น.   การเสวนาและให้คำปรึกษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและผู้ปกครอง
      เปิดค่าย ไขความลับกับมืออาชีพ “ เมื่อ อยากเป็นหมอ หรือหมอฟัน “
      โดย บัณฑิต แพทย์/ทันตแพทย์ดีเด่นแพทย์ และ
      นิสิตนักศึกษาแพทย์/ทันตแพทย์ผู้รับทุนมูลนิธิฯ
      ตอบปัญหา ชิงรางวัลโดย บัณฑิต แพทย์/ทันตแพทย์ดีเด่นแพทย์ และ
      นิสิตนักศึกษาแพทย์/ทันตแพทย์ผู้รับทุนมูลนิธิฯ
  ผู้ดำเนินรายการ   พญ.อัญชุลี ธีระวงศ์ไพศาล
       
  15.30 - 17.00 น.   สัมนากลุ่มย่อย
  17.00-18.0 น.   การเสวนา โรค มือ เท้า ปาก ป้องกันได้ด้วยมือเรา
  วิทยากร   นพ.ภาสกร อัครเสวี
      ผู้อำนวยการสำนักระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข
       
  ผู้ดำเนินรายการ   นพ.สุวัช เซียศิริวัฒนา
      รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสาธารณสุข
       
  18.00– 19.00น.   การแสดง ของ คณะนักเรียนโรงเรียนวิชากร
      ปิดงาน
       

 

 
   
 
สำนักงานมูลนิธิฯ : - อาคารมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
( อาคารภายในบริเวณวัดปทุมวนาราม)
๙๖๙ ถนนพระราม ๑ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. ๑๐๓๓๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๕๔-๒๕๔๕-๖ โทรสาร ๐-๒๖๕๘-๑๙๘๕